SPILLOSOFERNA!

Läromedel och kompetensutveckling

Spillosoferna är ett webbaserat och interaktivt läromedel för åk F-6 som ger verktyg att arbeta kollegialt och ämnesövergripande med Lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i de 17 Globala målen, Agenda 2030.

Spillosoferna är skapat av lärare för lärare och innefattar fortbildning samt en gedigen löpande handledning med arbetspass, filmer, musik samt inspiration från skolor som redan är igång. Eleverna bjuds in att bli spillosofer, en slags moderna tänkare som utforskar nuet och som tillsammans blir kompetenta och handlingskraftiga aktörer för en mer hållbar värld.

Läromedlet är uppbyggt kring 10 utmaningar som elever och lärare tillsammans får ta sig an och utforska. Alla utmaningar utgår från barnens värld och tar avstamp i de Globala målen. Utmaningarna är uppbyggda kring 8-10 färdiga arbetspass.

“Så bra och tydlig handledning, här finns ju allt planerat och lätt att ändra och anpassa och göra som man vill. Stor frihet.”

Lärare åk 3, Åre kommun

Till Spillosoferna finns specialskriven musik, lyssna på huvudspåret här!

Hälsning från Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN:

“Vi lever i en värld där klimatförändringarna påverkar oss ALLA. Det är bråttom nu.

FN´s Globala mål ska ses som instrument för mobilisering för att förbättra vår värld. Men de kräver att fler aktörer måste in på banan. Regeringar, parlament, civilsamhället, kommuner, akademiska och vetenskapliga världen och privata sektorn måste samarbeta bättre för att det ska lyckas. Här får skolan en oerhört viktig roll. Lärarna kan bli nyckelspelare i klimatförändringens tid.

Målen är komplexa och täcker ett brett område. Därför bör skolan också arbeta med dem så brett som möjligt, över ämnesgränserna. Jag ser att läromedlet Spillosoferna vill fylla den funktionen.

Greta Thunberg har redan mobiliserat världens unga. Spilloteket har sedan 2015 arbetat för att i skolan stärka barn och ungas röster i klimatfrågan. Ett arbete som prisats av UNDP. Genom Spillosoferna vill Spilloteket mobilisera Sveriges lärarkår och elever så att våra unga får den kunskap och handlingsberedskap de behöver och har rätt till.”

Fortbildning & kompetenshöjning

Spillosoferna har som syfte att utveckla lärares undervisning och profession. Undervisning kring komplexa frågor, förutsätter att vi vågar undervisa utan att stå med alla svar. För detta behövs både mod och kunskap. Syftet med Spillosoferna är att rusta lärare i klimatförändringens tid, i kölvattnet av coronapandemin och ingjuta mod och kraft att vara just lärare, som vågar lära tillsammans med elever och kollegor.

Spillosoferna inleds därför med en Lärarintroduktion, en undervisningsnära fortbildning, som ger lärare det stöd som behövs i klassrummet för att arbeta ämnesövergripande och utforskande tillsammans med eleverna. Den fortbildar om Globala målen med översikt, historia och innebörd. Övriga delar består av fakta om nuläget i världen, om forskning på barns klimatoro och ger konkret handledning, stöd, tips och exempel på hur man skapar det kreativa arbetsrummet för arbetet med hållbar utveckling.

Klassen får möta de tre lärarna i Spilloteket via filmer, frågeställningar och utmaningar.  Läraren erbjuds även att ta del av tips och stöd från andra i landet som jobbar med Spillosoferna i ett slutet pedagogforum på facebook. Därtill erbjuder Spilloteket stöd om behov uppstår.

Vill ni skapa en gemensam start för LHU-arbetet på skolan, så finns möjlighet till en fortbildningsdag med Spilloteket. Se mer info på www.spilloteket.se/fortbildningar

Beställning och priser

Beställning

Spillosoferna säljs som Klasslicens med löpande start. Licensen faktureras årsvis och löper tills abonnemanget sägs upp. Fortbildning och löpande handledning för läraren är inkluderat i materialet. Priset avser en lärare med en normalstor klass.

Pris per Klasslicens är 1850:-/år.

Spillosoferna säljs via Läromedia som har förmånliga avtal med 270 av landets 290 kommuner. Beställ här:

Läromedia

Inloggningsuppgifter till lärarna skickas inom 3-7 dagar efter beställning. När det är dags att förnya licensen erhåller skolan en faktura för kommande år. Om skolan inte vill fortsätta finns 20 dagars uppsägningstid. Eventuella behov av support hanteras av Spilloteket.

Priser

Pris per Klasslicens är 1850:-/år.

Läsår 2021/2022 erbjuder vi följande rabatter:

❏ Skolrabatt - var 5:e klasslicens är kostnadsfri

❏ Kommunrabatt - 15% rabatt om fler än en skola ansluter sig

Räkna: X antal klasser á 1850 minus 15% rabatt + var 5:e klass kostnadsfri!

OBS! Dessa rabatter gäller även utöver eventuella avtalsrabatter hos Läromedia.

Se bifogad prislista

För frågor om anslutningar eller om er kommun saknar avtal med Läromedia, kontakta oss på:

skola@spilloteket.se

Kostnadsfria delar av läromedlet - Corona och Klimatet

Med anledning av pågående coronapandemi har vi beslutat att göra den del av läromedlet som behandlar Globalt mål 3, god hälsa och välbefinnande, kostnadsfri, då det är högaktuellt att möta barnen i dessa frågor. Materialet omfattar 8 färdiga lektionsupplägg med löpande handledning för lärarna.

Men lika mycket med anledning av pågående klimatkris har vi också beslutat oss för att göra den del som behandlar mål 13, bekämpa klimatförändringarna, kostnadsfri. Det är en kortkurs om klimatet upplagt på 4 arbetspass med grundläggande kunskaper om vad klimatet och klimatkrisen handlar om.

De kostnadsfria delarna finner du här:

www.spillosoferna.se/testa-en-utmaning

Bakgrund till Spillosoferna

Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. På det landade ett litet virus som en bomb och de globala komplexa sambanden damp ner rätt in i vår vardag. Vad ska skolan dra för slutsatser av det? Hur vi än tänker som individer visar vårt uppdrag otvetydigt att vi behöver möta eleverna i dessa stora och svåra frågor. Våra barn kommer att leva i ett samhälle med förändring som tillstånd och det behöver vi som verkar i skolan utforma vår undervisning ifrån.

Spillosoferna har skapats av tre grundskollärare som enbart arbetar med lärande för hållbar utveckling sedan 2015. Spillosoferna har möjliggjorts med finansiering från Arvsfonden. Under dessa år har arbetsmetoder och innehåll testats med  lärare och elever i flertal skolor i Jämtland och under 2019/2020 även i ett 20-tal skolor över landet. De tre lärarna i Spilloteket identifierade tidigt ett behov av läromedel som utvecklar undervisningen i LHU, som uppmuntrar kollegialt lärande och stimulerar entreprenöriella arbetssätt, är ämnesövergripande och kopplar till läroplanen.

På så vis utvecklas barnens förmågor och färdigheter och de rustas för att leva i ett samhälle i förändring. Barnen får tillsammans möjlighet att skapa både handlingskraft och hopp.

Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på att aktivt delta i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande.” Läroplanen grundskolan (Lgr11)

Grundarna av Spilloteket: Frida Kjellgren, Camilla Abramsson och Linda Vestberg

Omdömen om Spillosoferna

Fredrik Thelin, rektor Racklöfska skolan, Åre kommun

“Det här är så viktiga frågor, så skolan måste agera och detta har varit ett sätt för mig att ge mina pedagoger en fortbildning direkt ute i klassrummen med hjälp av Spillotekets material. Jag har på ett enkelt sätt kunnat utmana dem och gett dem bättre förutsättningar att verkligen vara med och ta ansvar för det som är skolans uppdrag. Vilket i slutändan ju är mitt ansvar.”

Cecilia Hinderson, lärare Böle Byskola, Östersund

“Vi gör något riktigt bra med små medel, vi bygger ju en stor del av läromedlet själva i klassrummet tillsammans med eleverna och de är verkligen med och äger innehållet. De har redan påverkat fritids, att inte de heller behöver köpa in nytt pysselmaterial.”

Hör mer av Cecilias reflektioner

Se nyhetsinslag från en av våra testskolor i ett klipp från TV4 våren 2019

”Barnen känner att det här är inte på låtsas - det är på riktigt och de vill verkligen vara med och göra något bra för planeten, det är superviktigt för dem idag” Lärare åk 5, Östersund

Samarbetspartners och forskning

Spillosoferna har möjliggjorts med stöd av Allmänna arvsfonden.

Forskare vars forskning har varit viktig för läromedlet:

  • Cecilia Caiman, Stockholms universitet, om kreativitet och lärande för hållbar utveckling.
  • Maria Ojala på Örebro universitet, om barn och ungas klimatoro.
  • Åsa Falk nyligen pensionerad lektor Umeå universitet, om entreprenöriellt lärande.

Dialog har funnits med dessa forskare i olika skeenden under arbetets gång.

Läromedlets grafik och den digitala plattformen har byggts tillsammans med The New Division och Jakob Trollbäck samt den digitala byrån Code and Conspire, som enbart tar uppdrag som ligger i linje med de Globala målen, Agenda 2030.

Spilloteket samverkar med ett flertal myndigheter och organisationer såsom Skolverket, Globala skolan, UNDP Sverige, WWF, Naturskyddsföreningen, Svenska FN-förbundet och Studieförbundet vuxenskolan.

Mer information om Spilloteket finner du på www.spilloteket.se

På Facebook, Instagram och LinkedIn under namnet Spilloteket.

Övriga fortbildningar i LHU

Spilloteket skräddarsyr fortbildningar för lärare i grundskolan. Alltid med stor kollegial delaktighet. Alltid kreativt. Alltid inspirerande, utmanande och med fokus på hållbar utveckling.

Ett urval av fortbildningar:

Utbildning i klimatförändringens tid

Skolans möjlighet och roll i klimatförändringens tid. Skolan som den optimala platsen att ta sig an de komplexa hållbarhetsfrågorna, där finns allt ifrån oliktänkande människor goda möjligheter att arbeta ämnesövergripande där både fakta, etiska utmaningar och reflektion kan få gå sida vid sida.

Kreativitet för hållbar utveckling

Innovativ förmåga kommer att bli allt viktigare. De barn som börjar skolan nu kommer att gå i pension under senare delen av detta sekel. Vilken utbildning behöver de för att klara av framtidens utmaningar?

Agenda 2030 - från oro till handlingsberedskap

Agenda 2030 är vår gemensamma plan att agera utifrån, den kräver hårt arbete och det är lätt att misströsta, men det är det bästa vi har. Utifrån kunskap om barns klimatoro och det faktum att kollektivt agerande är det som bäst tar oss från oro till handlingskraft, är Agendan en samlande plan att utgå ifrån.

Återbruk - ett pedagogiskt guldkorn

Att arbeta med återbruk av spill och restmaterial i utbildningssyfte är att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i första rummet.  Återbruk är en drivkraft mot en mer hållbar värld, det skapar ett ansvarsfullt och respektfullt samarbete för en hållbar framtid mellan människa, miljö, natur och kultur.

Hållbara tillsammans

Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. Vad ska skolan dra för slutsatser av det? Skolans uppdrag är både att synliggöra utmaningarna och att att ge handlingskompetens och en bredare bas för ungdomarna att kunna fatta egna beslut utifrån.

Läs mer: www.spilloteket.se/fortbildningar

Spilloteket erbjuder läromedel även för högstadiet och gymnasiet

Hållbara tillsammans - ett läromedel för hållbar utveckling för högstadiet och gymnasiet.

Klassrummet blir en plats att “testa på hållbarhet” tillsammans genom sex tillfällen som som utgår från vardagliga områden som mat, resor, konsumtion och energianvändning. Självklart utifrån ungdomarnas perspektiv. Övningarna är kreativa, roliga och utmanande med syftet att göra alla delaktiga. Hållbara kan vi i slutändan bara bli tillsammans!

Hållbara tillsammans är skapat av lärare för lärare och innefattar en tydlig lärarhandledning till varje arbetspass med fakta, filmer och inspiration.

Läs mer och beställ på:

Om Hållbara tillsammans

Hållbara tillsammans har möjliggjorts med stöd av Allmänna arvsfonden och i nära samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. Ett omfattande studiecirkelmaterial för vuxna, familjer och föreningar har också tagits fram under samma namn, finns på Spillotekets hemsida:

Studiecirklar

Se film från Spilloteket om studiecirkelmaterialet.